Parish Sub-Parish
Rugarama Rugarama COU
Ngomba COU
Mutojo COU
Kagongi COU
Mugyera Mugyera COU
Kasaana Kasaana COU
Kyafoora Kyafoora COU
Kajumbajumba COU
Rubaare COU
Kabimbiri COU
Ruyonza Ruyonza COU
Kyenjubu COU
Kakanena COU
Nyarwanya COU
Murambi I Murambi COU
Nyakabungo COU
Rukoko COU
Kabankanga COU
Kamahuri Kamahuri COU
Nyakitabire COU
Kyobugombe COU
Ruhega Ruhega COU